Играта “Томбола” се провежда на официалната страница във Facebook (Фейсбук) на FIAT за България (https://www.facebook.com/FiatBulgaria) с Изпълнител “АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД и Организатор “АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, представлявани от Асен Емануилов Асенов.

Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на FIAT за България, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Правила”) и се задължават да ги спазват.

Участието в играта не е обвързано с покупка.
I. Условия за участие

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

 1. Да хареса, коментира и/или сподели чрез своя Facebook профил публикацията за Томболата, която е публикувана на Facebook страницата на FIAT за България – https://www.facebook.com/FiatBulgaria
 2. Периодът на играта e от 01.06.2019 г. до 23:59 часа на 30.06.2019 г.
 3. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
 4. С харесването, коментирането или споделянето на публикацията за Томболата, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

II. Право на участие

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
 2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата (https://www.facebook.com/FiatBulgaria). Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/FiatBulgaria всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

III. Награждаване

 1. Наградата в играта “Томбола” е:
 • 3 x Weekend с FIAT TIPO в Хотел ЕЛА, гр. Боровец. Наградата включва предоставяне на автомобил FIAT TIPO за тестово шофиране до гр. Боровец и две нощувки със закуска в двойна стая в Хотел ЕЛА, гр. Боровец. Датите на нощувките ще бъдат уточнени след приключване на томболата, като условие е те да бъдат през месец юли. Всяка награда включва предоставянето на стандартен автомобил FIAT TIPO, по избор на съответния локален официален представител на марката FIAT, заедно с пълен резервоар гориво, както и стойността на две нощувки със закуска в стандартна двойна стая в хотел ЕЛА, гр. Боровец. Всички останали разходи са за сметка на печелившите. Тегленето на наградите ще се случи непосредствено след приключване на томболата.
 1. Победителите ще бъдат изтеглен на томболен принцип чрез специализиран софтуер.
 2. Печелившите участници ще бъдат обявени чрез постове, публикувани на официалната Facebook страницата на FIAT за България в съответния ден на изтегляне на всеки печеливш.
 3. Представител на „Ауто Италия” ЕАД ще се свърже с печелившите участници за уточняване на детайлите относно получаването на наградите.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. Лични данни

 1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, в това число от Изпълнителя.
 2. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (снимки, имена, дата на раждане, телефон, адрес и имейл) за цели, свързани с играта, разпространението на наградата.
 3. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
 4. С участието си в настоящата игра вие се съгласявате личните ви данни да бъдат използвани за целите на провеждане на играта. С Политиката за защита на личните ни данни можете да се запознаете на: https://www.fiatprofessional.bg/privacy/.

V. Други общи условия при провеждане на игри

 1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на официалната Facebook страница https://www.facebook.com/FiatBulgaria. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 16 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.
 4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 6. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
 7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.
 8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 9. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 10. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 11. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/FiatBulgaria, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 12. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 13. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.
 14. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Пожелаваме ви успех! 🙂